Usługi

MEDIACJA PRYWATNA

Strony mogą zawrzeć umowę o mediację, bądź w innej wiążącej je umowie zapisać tzw. klauzulę mediacyjną, albo po zaistnieniu sporu wystąpić do mediatora z wnioskiem o mediację.

 

MEDIACJA SĄDOWA

Jestem wpisana na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz przez Prezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie i prowadzę mediacje w sprawach gospodarczych i cywilnych.

 

FACYLITACJA

Stosowanie różnego rodzaju technik ułatwiających i wspierających komunikację oraz służących osiągnięciu zamierzonych celów, np. podczas konsultacji społecznych, zgromadzeń akcjonariuszy.

 

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Podzielam zdanie wielu autorytetów z dziedziny mediacji, dla których to nie konflikt jest przyczyną nieporozumień, ale sposób, w jaki ludzie do niego podchodzą. Spory są praktycznie nie do wyeliminowania wśród współegzystującej grupy ludzi. Powodują często duże zmiany w istniejących relacjach, zaś mediacja pomaga nadać tym zmianom pożądany kierunek i wyekstrahować z konfliktu pewną wartość dodaną, którą on ze sobą niesie, a dzięki temu wręcz ulepszyć funkcjonowanie skonfliktowanej niegdyś grupy i ujawnić nowy potencjał jej uczestników.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Mediacja może być bardzo pomocnym narzędziem w szukaniu porozumienia pomiędzy zwaśnionymi grupami społecznymi oraz w budowaniu dialogu z przedstawicielami różnych grup interesów, środowisk czy kultur.

 

* Możliwość prowadzenia mediacji w języku angielskim oraz on-line

 

KOSZT MEDIACJI

 

  • Wynagrodzenie mediatora w mediacji sądowej określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20.06.2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 921). W sprawach o prawa majątkowe - 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł. W pozostałych sprawach 150 zł za pierwsze posiedzenie, a za każde kolejne 100 zł, jednak nie więcej niż 450 zł.

 

  • Wynagrodzenie mediatora w mediacji prywatnej oraz przy pozostałych usługach mediacyjnych ustalane jest odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia procentowo od wartości przedmiotu sporu albo według stawki godzinowej. Wynagrodzenie mediatora ustalane jest z góry przed przystąpieniem do mediacji.

 

  • Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie mediatora.

 

RACHUNEK BANKOWY: 94 1910 1048 2754 4031 4541 0001