O kancelarii

WARTOŚCI

Przyświeca mi jeden cel - mediacja na najwyższym poziomie. Aby to osiągnąć stale doskonale się zawodowo i uczestniczę w wydarzeniach branżowych. Ważne jest dla mnie, aby być na bieżąco z aktualnymi standardami i przepisami prawa dotyczącymi mediacji. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, zachowując najwyższy poziom profesjonalizmu. Kieruję się zasadami etycznymi zapisanymi w Europejskim Kodeksie Postępowania Mediatorów wydanym przez Komisję Europejską w 2004 r. oraz Kodeksie Etycznym Mediatorów Polskich wydanym przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 2008 r.

 

MEDIATOR

zdjeceAnna Wąsowska

  • Wpis na listę stałych mediatorów sądowych przez Przewodniczącego Sądu Okręgowego dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz przez Przewodniczącego Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie.
  • Certyfikat stałego mediatora Nr 3/14/WA/WSM w Ośrodku Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
  • Ekspertka ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów w fundacji prof. Leszka Balcerowicza „FORUM OBYWATELSKIEGO ROZWOJU”
  • Doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowych Studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.
  • Prawniczka z wieloletnią praktyką w prawie handlowym, gospodarczym, cywilnym i podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobyte w dużych firmach, w międzynarodowym środowisku oraz podczas prowadzenia prywatnej praktyki prawniczej i mediacyjnej.
  • Były członek zarządu wielu spółek kapitałowych.

 

KORZYŚCI Z MEDIACJI

Mediacja jako alternatywa wobec postępowania sądowego jest średnio 13-krotnie szybsza i 5-krotnie tańsza od postępowania sądowego*. Dzięki mediacji masz wpływ na sposób rozstrzygnięcia swojego sporu. Ale co najważniejsze - mediacja umożliwia dalsze zachowanie relacji, a niekiedy nawet ich poprawę. Zapobiega również polaryzowaniu stanowisk i zaognieniu konfliktu. Pozwala także zniwelować nie równorzędność relacji (np. pracodawca – pracownik, duża instytucja - klient). Mediacja oferuje większą skuteczność zrealizowania postanowień ugody - ok. 80% spraw gospodarczych zakończonych ugodą zawartą przed mediatorem podlega dobrowolnemu wykonaniu i nie wymaga egzekucji komorniczej, co z kolei skraca czas dochodzenia roszczeń oraz zmniejsza koszty. Mediacja daje możliwość zachowania poufności, nie narażając na ujawnienie tajemnicy handlowej, ani na szkodę wizerunku firmy.

ZASADY MEDIACJI

DOBROWOLNOŚĆ - do mediacji można nie przystąpić i na każdym etapie postępowania można się wycofać.

POUFNOŚĆ – dotyczy wszystkich uczestników postępowania mediacyjnego i oznacza, że wszelkie informacje i ustalenia pozyskane i poczynione podczas mediacji są przeznaczone jedynie do wiadomości jej uczestników. W przypadku odbywania spotkań indywidualnych z mediatorem, mediator ujawnia drugiej stronie jedynie te informacje, na ujawnienie których wyraźnie zgodził się uczestnik. Mediator nie może być świadkiem w sprawie, w której prowadził mediację. A strony nie mogą skutecznie powoływać się przed sądem na ustalenia, które poczyniły w mediacji.

NISKI FORMALIZM – przebieg postępowania mediacyjnego zależy przede wszystkim od uczestników i mediatora. Nie ma konieczności zachowywania specjalnych form przewidzianych dla postępowania sądowego, ani też uczestnictwa prawników, powoływania świadków, przedstawiania dowodów, opinii biegłych, itp. Zawarta przez strony ugoda może być przekazana do właściwego sądu celem nadania jej klauzuli wykonalności, wówczas ma charakter ugody zawartej przed sądem i może stanowić tytuł wykonawczy.

UDZIAŁ NIEZALEŻNEGO I BEZSTROONNEGO MEDIATORA – mediacja jest postępowaniem pozasądowym, w którym poza stronami sporu uczestniczy mediator, bezstronny tzn. nie związany z żadną ze stron i niezależny tzn. nie mający interesu w konkretnym rozwiązaniu sporu. Mediator nie jest uprawniony do rozstrzygnięcia sporu.

 

 

* http://www.adrcenter.com/jamsinternational/civiljustice/Survey_Data_Report.pdf.