Mediacje prywatne

MEDIACJA PRYWATNA

Strony mogą zawrzeć umowę o mediację, bądź w innej wiążącej je umowie zapisać tzw. klauzulę mediacyjną, albo po zaistnieniu sporu wystąpić do mediatora z wnioskiem o mediację.