Koszt mediacji

KOSZT MEDIACJI

 

  • Wynagrodzenie mediatora w mediacji sądowej określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20.06.2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 921). W sprawach o prawa majątkowe - 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł. W pozostałych sprawach 150 zł za pierwsze posiedzenie, a za każde kolejne 100 zł, jednak nie więcej niż 450 zł.

 

  • Wynagrodzenie mediatora w mediacji prywatnej oraz przy pozostałych usługach mediacyjnych ustalane jest odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia procentowo od wartości przedmiotu sporu albo według stawki godzinowej. Wynagrodzenie mediatora ustalane jest z góry przed przystąpieniem do mediacji.

 

  • Wynik mediacji nie ma wpływu na wynagrodzenie mediatora.

 

RACHUNEK BANKOWY: 94 1910 1048 2754 4031 4541 0001